Further information ...

Elementen

Enligt Tuna Vadsbornas uppfattning är allting i världen helt eller delvis uppbyggt av olika kombinationer av de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Dessa utgör naturliga förändringskrafter som människan å ena sidan kan utnyttja, men som också kan orsaka katastrofer om de inte tyglas. Därför måste elementen hållas i balans så att de fyra krafterna har jämnstark inverkan på världen. Om balansen inte upprätthålls kan allehanda naturkrafter släppas lösa, och hela världen riskerar att gå under i bränder, orkaner, översvämningar eller jordbävningar.

Jord, luft, eld och vatten är emellertid inte bara naturkrafter, utan också de material som allting är uppbyggt av. Ibland är grundelementet i ett föremål uppenbart, som jord i malstenen, avslöjad av föremålets tillverkningsmaterial. Men malstenen innehåller också vatten – elementen är ju förändringskrafter, och likt vattnet nöter malstenen långsamt ned allt motstånd. Andra förmål kan vara betydligt svårare att elementbestämma, och teorierna om vilka element som ingår i vilka föremål varierar.

Också levande varelser består av de fyra elementen, till exempel människan vars kropp består av jord, blodet av vatten, andedräkten av luft och tanken av eld. Elementens förändringsprocesser ingår också på olika sätt i de saker människor tillverkar. Krukmakaren använder till exempel alla de fyra elementen. Råmaterialet är jord och vatten, och sedan trasformeras leran till keramik genom att torkas i luften och brännas i elden. Detta är ett exempel på hur människan använder sig av elementens transformeringskrafter, och behovet av att bevara balansen gör att alla de hantverksprocesser där människan tar någonting och förvandlar det till något annat kringgärdas av små ritualer som syftar till att balansera elementen. För Tuna Vadsborna är de ständiga små ritualerna med hänsyn till elementens balans en naturlig del av vardagen och livet.

Det finns emellertid också ett femte element, järnet. Liksom keramiken är järnframställningen en process som involverar alla de övriga fyra elementen – malmen är jord som hämtas ur vattnet för att läggas i en ugn som också består av jord och vatten, och i ugnen hjälps luften från bälgarna och elden från kolet åt att skilja järn från slagg. De fyra övriga elementen samverkar på lika villkor i det femte elementet, och det representerar därför balansen mellan dem. Men det femte elementet är mer än så, för järnet är materialet i de verktyg med vilka människorna en gång skapade sin permanenta och öppna bygd ur de dödas slutna skog, och därför representerar detta element också den varaktiga förändring som kan ske utan att jämvikten mellan de fyra andra elementen rubbas. Det femte elementet är därför centralt för människornas förståelse av sin egen plats i världen, av sina egna möjligheter att påverka denna. Det femte elementet är den punkt där de andra fyra elementen flyter samman och är stabila, men där förändring samtidigt kan tillåtas ske.

Det finns inga vardagsritualer som är kopplade till det femte elementet, så som det finns till de andra fyra, eftersom syftet med ritualerna ju är att upprätthålla den balans som det femte elementet själv representerar. Däremot är det femte elementet viktigt för olika sociala ritualer som namngivnings- och begravningsritualerna, eftersom dessa ritualer åtföljer förändringar där det är av största vikt att elementen hålls i balans.

Top of page
 
This site was created using aeNovo software - www.aeNovo.co.uk
foamposites 2013 foamposites 2013 5(from 2588 reviews) 65.8USD 85.8USD

© www.femuglor.se