Further information ...

Verklighet, myter och magi

Vi lever i en värld som består av olika typer av materia, och vi förklarar hur den fungerar med hjälp av naturvetenskapliga lagar. Det är en fysisk och saklig värld, och förståelsen av hur den fungerar har bara kunnat utvecklas till vår nuvarande nivå genom flera tusen år av skriftligt nedtecknade kunskaper. Endast med det skrivna ordet är det möjligt att lagra och sammanställa kunskap på ett sätt som vetenskapen kräver, att förmedla den mellan människor som lever åtskilda i tid och rum, och att massproducera den.

Tuna Vad ligger i en värld där skriftspråket spelar en mycket obetydlig roll, och även om det förmodligen sitter några lärda personer i ett elfenbenstorn någonstans och klurar över fysikens elementära lagar, så intresserar det knappast invånarna i byn. Tuna Vadsbornas värld är förvisso en materiell värld, precis som vår, men den har också en annan sida där alla varelser och ting har en själ. Den sakliga och den besjälade världen existerar hela tiden parallellt med varandra, som två sidor av samma mynt, men generellt sett är människan skapad så att hon bara kan uppfatta den vanliga världen. Till skillnad från människorna i vår värld är de dock mycket medvetna om att den andliga sidan av världen existerar.

I den fysiska världen fungerar orsak och verkan som vanligt – värdshusvärden öppnar sin dörr genom att vrida om nyckeln och dra dörren emot sig, och det utan att känna till vår världs resonemang om krafter och vridmoment. Om han hade velat öppna samma dörr i den besjälade världen skulle han helt enkelt ha övertalat låsets och dörrens andar att öppna dörren.

Magi innebär således förmågan att kunna övertala andarna i den besjälade världen att utföra sådant som ofta lika gärna skulle kunna göras på fysisk väg. Effekten av magin framstår dock ofta som dramatisk, eftersom endast resultatet blir märkbart i den fysiska världen. Verkliga mästare i trolldom kan förstås också övertala andarna att göra saker som inte går att utföra på fysisk väg, men det sker så gott som aldrig. I själva verket är det så att ju skickligare en trollkunnig person blir, desto mindre är sannolikheten att vederbörande faktiskt använder sina talanger. De magiska kunskaperna går nämligen hand i hand med visdom, och då framför allt med en ständigt växande förståelse för hur världens besjälade och fysiska aspekter samspelar och påverkar varandra. Eftersom människan är så fast rotad i den fysiska världen blir konsekvenserna av alla handlingar i den besjälade världen, av all magi, oerhört svåra att överblicka och förutspå. Just dessa oförutsägbara konsekvenser gör att magiker vars visdom och ödmjukhet inte växer i samma takt med den magiska förmågan tenderar att sanera sig själva ur skrået tämligen omgående.

Det är dock inte särskilt gott om människor med verkliga magiska förmågor i världen, och allra minst i en avkrok som Tuna Vad. Däremot är människorna i byn mycket medvetna om att verkligheten också har en besjälad sida, och vardagsritualer och små mer eller mindre oskyldiga magiska knep är vanligt förekommande. Resultaten av dessa är sällan särskilt märkbara, men övertygelsen om att de fungerar är dock stor. Den viktigaste och mest effektiva formen av vardagsmagi är de skyddsformler som Tuna Vadsborna väver kring byn och sitt liv där, och som gör att tillfälliga besökare och dakonska soldater inte verkar lägga närmare märke till byns resurser och bybornas förehavanden, utan lämnar dem i fred. Människorna i Tuna Vad menar att allting i världen består av fyra element – jord, luft, eld och vatten – i en eller annan blandning, och de ritualer som byn utför i syfte att bevara och förstärka balansen mellan dessa är samma ritualer som väver det magiska skyddet. Balansen och det goda livet är således ett och detsamma.

>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/solnedgång.jpg">>> >>/p>>>
Det rituella livet i Tuna Vad utspinner sig således kring bevarandet av balansen mellan elementen, kring föreställningarna om de döda och de ofödda i skogen, och kring den besjälade aspekt av tillvaron som är föremålet för vardagsmagin. På andra platser, och särskilt i de myllrande städerna, dyrkar människorna istället människoliknande gudar, var och en med sina tempel och prästerskap. Människorna där har konkretiserat tillvarons mest grundläggande teman – liv och död, tid och rum – i myter om käbblande, intrigerande, älskande och krigande gudar, vars nyckfulla handlingar har makt att påverka hela världen. Tuna Vadsborna känner till många av dessa gudar – både deras namn och personligheter, liksom de teman de personifierar – men eftersom deras egen världsordning finns tryggt och tydligt inskriven i det omkringliggande landskapet, har de inget behov av att dyrka dem. Myterna uppskattas dock som goda historier, ibland till fromma resenärers förargelse och indignation.

Det närmaste Tuna Vadsborna själva kommer personifierade gudar är den påtagliga uppmärksamhet man ägnar eldens, jordens, luftens och vattnets andar, för precis som allt annat har förstås de fyra elementen både en fysisk och en besjälad aspekt. Utöver dessa uppfattar man också järnets ande som en särskilt viktig kraft, eftersom yxan, skäran och kniven är de redskap människan använder för att skapa sin öppna bygd i skogen.

Top of page
 
This site was created using aeNovo software - www.aeNovo.co.uk
foamposites 2013 foamposites 2013 5(from 2588 reviews) 65.8USD 85.8USD

© www.femuglor.se