Further information ...

Hörnen och härden

Tuna Vadsborna är fast övertygade om att allting i världen består av fyra element, och att det finns ett femte element som står för balansen mellan dessa, samt för möjligheten till stabil förändring. Denna världsbild har också fått genomslag i byns sociala liv.

Varje människa i Tuna Vad är född på en dag som lyder under något av elementen, och bildar en särskild grupp tillsammans med alla andra människor i byn som är födda till samma element. Det finns följaktligen fem sådana grupper, och alla i byn tillhör någon av dem. Eftersom grupptillhörigheten bestäms av den dag på vilken man är född kan medlemmarna i samma familj komma att tillhöra helt olika grupper. Elementgrupperna har namngivits efter en liknelse med ett hus – »hörn« för elementen jord, luft, eld och vatten, och »härden« för det femte elementet, det centrala. Husliknelsen förklaras på olika sätt; antingen ses huset som symbolen för människornas liv i den öppna bygden, eller så uppfattas det som smedjan där järnet bearbetas, och där härden följaktligen är central.

De fyra hörnen och härden är grupper som alla vårdar sina egna hemliga kunskaper om det element de tillhör. De har sina egna särskilda ritualer och uppgifter, vilka måste utföras på rätt sätt för att balansen i tillvaron ska upprätthållas. Vid byns alla större gemensamma ritualer och fester har de sina egna speciella funktioner, och det är spelet mellan dessa som gör den större helheten lyckosam. Eftersom bevarandet av balansen är så central för människornas liv blir de fyra hörnen och härden ofrånkomligen den viktigaste av alla sociala institutioner, på bekostnad av andra grupperingar som släkten eller skrået.

Hörnen och härden har också politisk betydelse, eftersom byns rådsförsamling består av en representant från var och en av dem. I enlighet med hussymboliken kallas denna rådsförsamling för »bystugan«, och de fem elementgrupperna väljer varje år varsin representant till denna, vartannat år en man och vartannat år en kvinna. Den består således alltid av fem ledamöter. Bystugan har ingen beslutande makt, utan har till uppgift att diskutera och lägga fram förslag inför bymenigheten, vilka tillsammans fattar beslut med enkel majoritet. Vanligen följer dock byns beslut bystugans rekommendationer. Bystugan har också formella uppgifter som att agera vittnen eller att representera byn formellt när det behövs.

Top of page
 
This site was created using aeNovo software - www.aeNovo.co.uk
foamposites 2013 foamposites 2013 5(from 2588 reviews) 65.8USD 85.8USD

© www.femuglor.se