Further information ...

Byn vid korsvägen

Tuna Vad ligger vid en korsväg – en öppen glänta på ömse sidor om ån Kräkflytan. Vägen som passerar vadstället binder samman Tuna Vad med grannbyarna i skogslandet, och den korsas av landsvägen mellan staden Blave i söder och grannlandet Dakon i norr. Tuna Vad är den sista utposten innan resande på denna väg når gränsen.

>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/skylt 2.gif">>> >>/p>>>
Efter att kungariket Erendel föll samman har den dakonska närvaron i Tuna Vad blivit betydligt mer påtaglig, och det sägs att Dakons soldater nu patrullerar en gräns som ligger betydligt närmare byn än tidigare. I vissa delar av det forna Erendel slåss olika militära och religiösa falanger med varandra om makten och kontrollen, medan bondehärar på andra ställen har kastat ut överklassen och börjat bygga upp små självständiga republiker. Det finns emellertid inga krafter i det forna Erendel som har resurser nog att försöka förhindra den ökade dakonska närvaron här uppe långt i norr, också om det skulle ligga i deras intresse.

Inte heller Dakon verkar särskilt intresserat av att på allvar försöka invadera området, åtminstone inte för tillfället. Även om den skogrika, norra delen av det forna Erendel vore ett utmärkt brohuvud för vidare avancemang mot rikare områden längre söderut, ligger Tuna Vad mycket långt från de bebodda områdena i Dakon. För att nå Tuna Vad måste de dakonska soldaterna, och alla andra resande, färdas genom mil efter mil av obebodd vildmark, mer eller mindre kontrollerad av svartfolksstammar, samt genom höga och ständigt isiga pass i Durak-bergen i södra Dakon. Det är en sak att öka sin normala militära närvaro i ett gränsområde, en helt annan att försöka annektera det under omständigheter som dessa.

Små grupper av beväpnade soldater från Dakon är således ingen ovanlig syn i Tuna Vad. Detta innebär förstås ett visst riskmoment för byborna och obehagliga incidenter har inträffat, men det ligger trots allt i de flesta dakonsoldaters intresse att byn fungerar och accepterar deras närvaro. De är satta att bevaka en gräns mitt i ingenstans, hundratals mil hemifrån, och också den lilla förströelse en håla som Tuna Vad kan erbjuda är inte att förakta under dessa omständigheter.

>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/rotas.gif">>> >>/p>>>
I Tuna Vad har de dakonska soldaterna dessutom möjlighet att allt som oftast stöta på en handelsresande från Blave, med varor utöver det vanliga. Blave har efter Erendels fall förklarat sig en fristående stadsstat, styrd av ett råd av köpmän, och som handelsmetropol i vardande har man riktat blickarna mot Tuna Vad. Där försöker man upprätta en handelsstation, i syfte att de kontakter som kan knytas där på sikt ska generera reguljära handelsförbindelser med Dakon. Köpmannarådet i Blave har dock haft svårt att få någon riktigt skicklig och betrodd köpman intresserad av att slå sig ner i denna avkrok för att sköta handelsstationen på mer permanent basis.

Generellt sett tar Tuna Vadsborna allt detta med upphöjt lugn. Både soldater och handelsmän bringar större välstånd till byn, och ingendera sidan har något större intresse av att lägga sig i bybornas affärer. Detta är ett betydligt bättre läge än när man tillhörde Erendel.

Tuna Vad har istället av tradition nära förbindelser med de fyra grannbyarna i skogsmarken. Man delar samma kulturella traditioner, samma världsbild, lever livet på liknande sätt, och med jämna mellanrum samlas de fem byarnas befolkning för viktigare ritualer och fester. Efter Erendels fall har man också börjat samlas en gång om året för att diskutera gemensamma politiska frågor och utforma embryot till en gemensam politisk struktur. Man har också ett gemensamt problem i hur man ska hantera de rövarband som har börjat etablerat sig här uppe i norr. För de fattigaste skogsbyarna utgör de kanske inget överhängande hot, men de gör vägarna osäkra för resande, bybor eller inte.

Top of page
 
This site was created using aeNovo software - www.aeNovo.co.uk
foamposites 2013 foamposites 2013 5(from 2588 reviews) 65.8USD 85.8USD

© www.femuglor.se